Rezervace a storno podmínky

1. Rezervace ubytování je klientovi hotelu Svatý Tomáš potvrzena zasláním faktury e-mailem (příp. poštou).

2. Zaplacením faktury v termínu na ní uvedeném, tj. připsáním platby na bankovní účet hotelu Svatý Tomáš, se stává rezervace ubytování závaznou. Není-li faktura v požadovaném termínu uhrazena, rezervace ubytování se ruší.

3. Klient hotelu Svatý Tomáš může stornovat potvrzenou rezervaci ubytování. Stornování rezervace je třeba hotelu Svatý Tomáš oznámit elektronicky na e-mail: hotel@hotel-svatytomas.cz či písemně poštou.

4. V případě, že klient stornuje potvrzenou rezervaci a nezajistí za sebe náhradu, je povinen hotelu Svatý Tomáš zaplatit dále uvedené storno poplatky, které mu budou strženy ze zaplacené zálohy. Případné nedoplatky budou klientovi vyfakturovány, přeplatky mu budou vráceny dohodnutým způsobem.

5. Hotel Svatý Tomáš je oprávněn účtovat následující storno poplatky:

a) Storno 50 a více dní před příjezdem – klient zaplatí 500,- Kč, nevyužije-li možnosti náhradního termínu ubytování, který se mu hotel Svatý Tomáš zavazuje nabídnout, a to však pouze ve stejném kalendářním roce (do poloviny prosince tohoto roku), do něhož spadá původní termín ubytování. *

b) Storno 30 až 49 dní před příjezdem – klient zaplatí 25 % zaplacené zálohy, nevyužije-li možnosti náhradního termínu ubytování, který se mu hotel Svatý Tomáš zavazuje nabídnout, a to však pouze ve stejném kalendářním roce (do poloviny prosince tohoto roku), do něhož spadá původní termín ubytování.

c) Storno 15 až 29 dní před příjezdem – klient zaplatí 50 % zaplacené zálohy, nevyužije-li možnosti náhradního termínu ubytování, který se mu hotel Svatý Tomáš zavazuje nabídnout, a to však pouze ve stejném kalendářním roce (do poloviny prosince tohoto roku), do něhož spadá původní termín ubytování.

d) Storno 0 až 14 dní před příjezdem – klient zaplatí 100 % zaplacené zálohy, nevyužije-li možnosti náhradního termínu ubytování, který se mu hotel Svatý Tomáš zavazuje nabídnout, a to však pouze ve stejném kalendářním roce (do poloviny prosince tohoto roku), do něhož spadá původní termín ubytování.

6. Storno-poplatky nebudou účtovány v případě, že bude pobyt zrušen ze strany hotelu Svatý Tomáš.

7. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění hotelu Svatý Tomáš, nevzniká hotelu Svatý Tomáš povinnost vrátit zaplacenou cenu ubytování a dalších objednaných služeb ani její poměrnou část. Hotel Svatý Tomáš může, v případech hodných zvláštního zřetele, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

8. V případech hodných zvláštního zřetele může Hotel Svatý Tomáš od účtování storno poplatků upustit, popřípadě jejich výši dohodou snížit.

9. Při uzavření speciální smlouvy o ubytování (cestovní kanceláře, agentury, firmy apod.) je možno sjednat jiní stornovací podmínky.

* Poplatek za provedenou potvrzenou rezervaci se nevrací, jelikož se jedná o službu, která byla hotelem Svatý Tomáš poskytnuta. Pokud klientem nebyla složena záloha, bude mu účtován poplatek za provedenou potvrzenou rezervaci též v ostatních případech storna dle bodů b) a c) odstavce č. 5.

KONTAKT A REZERVAČNÍ FORMULÁŘ